Дома  I    Мапа  I    Контакт  I    Огласна Табла    


   
 
 
 
Погледнете ја статистиката за работењето на судот за актуелната година ...
 
 
 
 
ОСНОВЕН СУД РЕСЕН - НАДЛЕЖНОСТИ

Надлежност
Законот за судовите (Службен весник 58/2006)
Основните судови се основаат за една или повеќе општини чие подрачје е определено со овој закон.
Основните судови согласно со стварната наделжност судот во прв степен и се осниваат како судови со основна надлежност и судови со проширена надлежност.
Основнисте судови со основна надлежност за подрачјата за кои се основани, се надлежни да одлучуваат во прв степен по кривични дела и прекршоци и тоа:
- за кривични дела за кои со закон како главна казна е определена казна затвор до пет години, ако за некој кривични дела не е предвидена надлежност на друг суд.
- за кривични дела за кои со посебен закон е определена надлежност на суд со основна надлежност,
- да спроведуваат истраги или истражни дејствија за кривични дела од своја надлежност,
- за сите видови на прекршоци освен за прекшоци кои со закон се ставени во надлежност на орган на државна управа или организација или друг орган што врши јавни овластувања и
- за жалби и приговори за постапките за кои се надлежни овие судови.
Основните судови со основан надлежност се надлежни да одлучуваат во прв степен пио граѓански спорови и тоа:
- за спорови во имотно правните и други граѓанско п равни односи на физижки и правни лица чија вредност е до 15.000 евра во денарска против вредност доколку со закон не е предвидена надлежност на друг суд.
- за спорови за утврдување и оспорување на татковство, мајчинство, утврдување на постоење на брак за поништување на брак и развод на брак
- за законска издршка,
- за чување и воспитување на деца,
- за смеќавање на владение,
- за доживотна издршка,
- за надоместок на штета, која не надминува 15.000 евра во денарска против вреднсот,
- во постапка за обезбедување и извршување,
- за работни односи,
- спорови од наследно – правнни односи,
- во вонпарнични и оставински работи,
- да водат тапии и
- за други работи утврдени со закон.


НАПОМЕНА: Согласно новиот закон за судови Службен весник 58/06 од 11.05.2006 год., Основен суд Ресен е суд со основна надлежност.

e-mail:  info@osresen.mk

Tel: 047 452 588

Fax: 047 451 144

ГАЛЕРИЈА НА ФОТОГРАФИИ
 
ОДЛУКИ НА ОСНОВНИОТ СУД РЕСЕН
 
Искористете ја формата прикажана подулу за пребарување во базата на одлуки на Основниот Суд Ресен.
За подобро филтрирање на резултатите искористете ги и дополнителните полиња за категорија на документот и датум.
 
име или дел од името:
категорија и/или подкатегорија:
датум на донесување на одлуката:
од:   до: